GDPR – Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller för alla som hanterar personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara allt från namn, personnummer och e-post till bilder och IP-adresser.

SafetyRespect hanterar personuppgifter genom exempelvis registrering, lagring och utskick. Vi behandlar personuppgifter endast i syfte att utföra nödvändiga åtgärder för våra kunder, leverantörer och anställda.

Personuppgifter får behandlas om det finns rättslig grund, som exempelvis att:

  • SafetyRespect har fått godkännande/samtycke att personuppgifter behandlas
  • Behandlingen är nödvändig för att SafetyRespect som arbetsgivare, leverantör eller kund skall kunna uppfylla olika typer av avtal.
  • Våra intressen av att behandla personuppgifter väger tyngre än intrånget i den enskildes integritet.

SafetyRespect sparar personuppgifter så länge som det behövs för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna samlades in för. Lagring förkommer också i de fall vi måste uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämpliga lagar. I sådana fall kan personuppgifter komma att sparas under längre tid.

Individer som berörs har rätt att när som helst få veta vilka uppgifter som ska lagras och har rätt att kräva att uppgifterna raderas, förutsatt att andra bestämmelser inte motsäger det.