Lagar och normer

balconies_safetyrespect_1717x

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. I denna lag slås fast att arbetsgivaren skall ombesörja att ett komplett fallskyddsprogram finns på plats för alla personer som utför arbeten på en höjd av 2 m eller mer eller där risk för fall föreligger. Det innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt att utbilda personalen i korrekt handhavande. Då arbetsgivaren gjort detta är arbetstagaren skyldig att använda erhållen utrustning då risk för fall finns i samband med utförande av arbetsuppgifter.

Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. För byggnads- och anläggningsarbete gäller föreskriften AFS 1999:3 och här beskrivs när kollektivt fallskydd skall användas och hur de generellt skall vara utformade.

I Europastandard EN-13374 anges tekniska krav och provningsmetoder för temporära skyddsräckessystem vid byggande eller underhåll av byggnader. Här finns detaljerade krav på hur fallskyddet skall utformas och vilka belastningar det skall tåla.

Lagar och krav för temporärt fallskydd på byggarbetsplatser

Lagar och krav för personligt fallskydd på byggarbetsplatser

Lagar och krav för temporärt fallskydd på byggarbetsplatser

Lagar och krav för temporärt fallskydd på byggarbetsplatser