Lagar och normer

balconies_safetyrespect_1717x

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. I denna lag slås fast att arbetsgivaren skall ombesörja att ett komplett fallskyddsprogram finns på plats för alla personer som utför arbeten på en höjd av 2 m eller mer eller där risk för fall föreligger. Det innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt att utbilda personalen i korrekt handhavande. Då arbetsgivaren gjort detta är arbetstagaren skyldig att använda erhållen utrustning då risk för fall finns i samband med utförande av arbetsuppgifter.

Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. För byggnads- och anläggningsarbete gäller föreskriften AFS 1999:3 och här beskrivs när fallskydd skall användas
och hur de generellt skall vara utformade.

I Europastandard EN-13374 anges tekniska krav och provningsmetoder för temporära skyddsräckessystem vid byggande eller underhåll av byggnader. Här finns detaljerade krav på hur fallskyddet skall utformas och vilka belastningar det skall tåla.